De school

Veilige omgeving
’t Zwanenest creëert een warme en veilige omgeving; de basisschool speelt een belangrijke rol in de vorming van uw kind. We zijn ons ervan bewust dat uw kind zich op school vertrouwd en veilig moet voelen.
Leerling centraal
De leerontwikkeling van uw kind wordt systematisch gevolgd. Niet het systeem, maar de behoefte van de leerling bepaalt het niveau en het tempo van de instructie. Als er meer aandacht nodig is, geven we die.
Compacte school
De locatie is overzichtelijk; geen logge grote gebouwen, maar een overzichtelijke behuizing, waar uw kind vertrouwd kan komen en gaan; waarin kinderen en leerkrachten elkaar (her)kennen, ook buiten de eigen groep om.
Leerkracht is vertrouwenspersoon
Onze leerkrachten werken aan een goede relatie met ‘hun’ individuele kinderen; de leerkracht biedt dus niet alleen lesstof aan, hij of zij is een aanspreekbare vertrouwenspersoon. Daarnaast is er doorlopend aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten op het gebied van tactvol handelen. Pedagogisch Tact (PT) of tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit voor wat een leerling bezighoudt of voor wat deze nodig heeft, en vertrouwen in zijn wil om te groeien. Zo ontstaat wederkerigheid en – vanuit deze relatie – gedeelde verantwoordelijkheid.  Leraar en leerling(en) als werkeenheid met de leraar als eindverantwoordelijke en gezagsdrager.
Up-to-date computergebruik
Kinderen groeien op in een maatschappij waar digitale veranderingen, ook in het onderwijs, elkaar in hoog tempo opvolgen. Lesstof, internet, de cloud, toetsen, educatieve spellen, rapporten, email. Op ‘t Zwanenest gaan we mee met deze ontwikkelingen door het gebruik van instructie met digitale borden, zoekmachines, administratie en mail "in de cloud". We willen leerlingen en leerkrachten mediawijs houden! Vanaf groep 5 werken de kinderen met chromebooks. Verschillende vakgebieden worden digitaal aangeboden en verwerkt. Er wordt gewerkt met een social media protocol voor leerkrachten en kinderen. ’t Zwanenest ziet het als haar (mede)verantwoordelijkheid om kinderen te leren de voordelen van sociale media te benutten, maar ook de nadelen bespreekbaar te maken.
Lesmethoden
We kiezen onze lesmethoden op inhoud én omdat ze helpen het zelfstandig te leren stimuleren en te ontwikkelen. Een organisatiemodel dat het zelfstandig werken optimaal combineert met ruimte voor individuele aandacht.
Aandacht voor ouders
We zien ouders, verzorgers en school als partners. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid, maar beiden met de beste ontwikkeling van uw kind voor ogen. Een goede afstemming daarbij is erg belangrijk.
Communicatie
Wij spannen ons op tal van manieren in om u goed te informeren. We willen ook bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor individueel advies of het beantwoorden van uw vragen. Dat kan zowel persoonlijk als digitaal. Persoonlijk in 10 minutengesprekken, afspraken tussen de rapporten of zo maar even een praatje. Via de digitale snelweg houden we u op de hoogte van de ontwikkeling van de school én uw kind. De middelen die wij inzetten zijn de nieuwsbrief, SocialSchools, Klasbord en onze website. Email gebruiken we bij voorkeur alleen voor zakelijke mededelingen. Over kinderen en inhoud communiceren we het liefst persoonlijk!
We proberen u daarnaast zo goed mogelijk te informeren door middel van de jaarkalender en de schoolgids, die u in principe na de zomervakantie ontvangt. Via de schoolgids bent u volledig op de hoogte van het reilen en zeilen op ’t Zwanenest. Op onze website www.obszwanenest.nl kunt u de meest recente versie lezen
Leerlingvolgsysteem
Onze lesmethoden zijn voorzien van extra oefenstof, herhalingsopdrachten, verrijkingsstof en tussentijdse toetsen. De prestaties van uw kind zijn meetbaar. Deze toetsen geven inzicht in de prestaties van de leerlingen en geven aan op welk punt extra hulp of verrijking/verdieping aangeboden kan worden. De registratie van de lange termijn ontwikkeling van de leerlingen gebeurt met het leerlingvolgsysteem van C.I.T.O. (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling). Alle leerlingen in groep 8 maken de eindtoets. De eindtoets die wij aanbieden is de IEP (ICE Eindevaluatie Primair onderwijs) De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit doen wij zo eerlijk mogelijk. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. Alle toetsen en de resultaten hiervan zijn een middel voor de leerkracht om onderwijs op maat te ontwerpen. Toetsen zijn geen doel op zich. In de contacten met ouders zijn de meetbare vorderingen een onderdeel van gesprek. Beter omgaan met jezelf en de ander, Rots & Water en Taakspel Niemand mag worden buitengesloten. Iedereen mag meedoen. We leren kinderen op een goede manier met elkaar omgaan en
om een ander er op aan te spreken als er wordt gepest. Het onderscheid tussen plagen en pesten moet duidelijk zijn. Een plagerijtje mag, pesten absoluut niet! t Zwanenest werkt met Rots & Water en gebruikt Taakspel om kinderen nog beter met zichzelf en de ander om te leren gaan. Daarnaast maken wij gebruik van een ‘gedragsprotocol’. (Zie website.)