Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs voor elk kind


Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elke kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.


Scholen moeten in ieder geval de basis ondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die een reguliere school standaard kan bieden binnen het samenwerkingsverband in de regio. Denk bijvoorbeeld aan:
- Hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
- Programma’s gericht (voorkomen van) gedragsproblemen
- Protocol voor medische handelingen
- Bekwaamheidseisen aan het personeel


De basisondersteuning staat niet landelijk vast. De scholen in de samenwerkingsverbanden bepalen samen wat er onder de basisondersteuning valt.

Het kan zijn dat de basisondersteuning niet voldoende is en er extra begeleiding nodig is. Dan wordt u uitgenodigd om op school aan te schuiven bij een bijeenkomst van het ondersteuningsteam.


Wat is een ondersteuningsteam?
De leerkracht observeert elke leerling dagelijks in de klas. Binnen de afspraken op schoolniveau verzorgt de leerkracht een passend aanbod voor ieder kind. Als blijkt dat een leerling mogelijk extra ondersteuning nodig heeft, komt er een bijeenkomst van het ondersteuningsteam om vast te stellen wat de behoefte is.


Wie zitten er aan tafel?
- Namens ’t Zwanenest: de directeur, de intern begeleider en de groepsleerkracht.
- Ouder(s) van de betreffende leerling
- Een orthopedagoog vanuit het samenwerkingsverband.
Waar nodig schuiven andere experts aan.
Alle betrokkenen dragen vanuit hun eigen expertise bij aan het gesprek.


Hoe verloopt een bijeenkomst?
De directeur van de school zit de bijeenkomst voor. Als eerste wordt iedereen aan elkaar voorgesteld. We gaan er vanuit dat alle aanwezigen zich goed hebben ingelezen, zodat we meteen de hulpvraag voor de leerling kunnen benoemen.
De voorzitter zorgt ervoor dat iedereen voldoende gehoord wordt. Ook bewaakt de voorzitter de tijd.
De leerkracht en de intern begeleider maken aantekening tijdens het gesprek.
Bij de afsluiting van het gesprek worden de afspraken nog eens benoemd en mogelijk een nieuwe datum voor overleg vastgesteld.
 

Wat is de rol van de ouders?
Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van het kind. Wij willen de ouders actief betrekken bij het samenstellen van een passend aanbod. Zo zijn ouders op de hoogte van de keuzes die wij als school in het belang van het kind maken. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen, zij hebben unieke kennis over het kind. De inzichten van de ouders zijn van waarde bij het bepalen van de meest geschikte ondersteuning.
Samen met de andere gesprekspartners tijdens de tijdens de bijeenkomst, werken we naar een gezamenlijk doel: het bieden van de best passende ontwikkelingskansen voor het kind.


Hoe gaat het verder?
Voor de bespreking in het ondersteuningsteam stelt de leerkracht een groeidocument op. Het eerste deel van dit document wordt tijdens een gesprek met de ouder(s) ingevuld. Ook hier is de inbreng van de ouders van groot belang.
Tijdens en na de bijeenkomst van het ondersteuningsteam wordt gezamenlijk bekeken welke stappen gezet kunnen worden en wordt gekeken wat daar voor nodig is. Dit leggen we weer vast in het groeidocument.
Ouders hebben recht op inzage in alle stukken die het kind betreffen.
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en behoeften van het kind wordt aan ouders gevraagd om alle relevante informatie over het kind met de school te delen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om rapportages van medische- of gedragsspecialisten.


Heeft u nog vragen?
Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de intern begeleider van ’t Zwanenest. Algemene informatie vindt u op de website van het samenwerkingsverband waar ’t Zwanenest bij is aangesloten:
 www.swvkopvannoordholland.nl