Overgang van groep 2 naar groep 3

Overgang van groep 2 naar groep 3

Tot 1986 was de wereld nog simpel: wie voor 1 oktober zes jaar werd mocht door naar groep 3. Daarna werd het ingewikkelder want vanaf 1986 moet een leerkracht zelf inschatten wanneer een kind toe is aan groep 3. In principe gaan de kinderen die tot en met 31 december nog 6 jaar worden door naar groep 3.
 
Bij het inschatten hiervan maken wij gebruik van onderstaande procedure:
 
Halverwege groep 2 stellen we ons de vraag of de doorgaande ontwikkeling van een kind wel gebaat is bij een overgang naar groep 3. Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties dat de overgang naar groep 3 te abrupt is en geen doorgaande ontwikkeling kan garanderen. Soms is er sprake van specifieke ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsstoornissen. Dat betekent dat we de overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 zeer overwogen nemen.
 
In groep 2 kan onderscheid gemaakt worden tussen kinderen op de volgende manier:
·       Kinderen die op sociaal-emotioneel gebied nog niet het ontwikkelingsniveau bereikt hebben, dat past bij hun leeftijd.
·       Kinderen die op cognitief gebied nog niet het ontwikkelingsniveau bereikt hebben, dat past bij hun leeftijd.
·       Kinderen met een beperkte ontwikkelingsmogelijkheid
·       Kinderen die op niveau zijn
·       Kinderen die geen zes zijn maar verder zijn dan hun leeftijdgenoten.
Zoals al eerder is geschreven gaan de kinderen die geboren zijn in oktober, november of december over naar groep 3. Zij moeten dan wel voldoen aan de volgende criteria:
·       CITO scores moeten voldoende zijn én
·       Het overgrote gedeelte van het ontwikkelvolgmodel moet op het niveau van een 6 jarig kind zijn ingevuld. Waarbij gecijferdheid en       geletterdheid zeer belangrijke onderdelen zijn.
Het gebied gecijferdheid gaat om diverse vaardigheden op het gebied van rekenen. U kunt hierbij denken aan tellen tot 10, begrippen als voor, achter, eerste en laatste en sommen tot 5.
Het gebied ontluikende geletterdheid gaat om diverse vaardigheden op het gebied van taal.
U kunt hierbij denken aan het (her)kennen van letters, schrijven van letters en lezen.                                                                        foto telactiviteit
Bij kinderen die nog niet op niveau zijn, volgen we de volgende procedure:
 
Het serieus nemen van een overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 begint bij ons in december. We vullen het ontwikkelvolgmodel van Dick Memelink in en nemen de CITO toetsen af. Mochten er twijfels ontstaan dan worden ouders daarvan op de hoogte gesteld tijdens een gesprek op school. Als het kind bij de CITO toetsen onvoldoende scoort én op de hierna beschreven ontwikkelingsgebieden van het ontwikkelvolgmodel onder zijn of haar leeftijdniveau presteert, dan delen we in januari de ouders onze twijfels mee of het kind met ingang van het volgend schooljaar wel met groep 3 kan beginnen. Als een kind een C, D of E score heeft op de CITO toetsen in januari, dan worden deze toetsen aan het einde van het schooljaar herhaald om te kijken wat de ontwikkeling van het kind is.
De 7 ontwikkelingsgebieden van het OVMJK zijn:
basale ontwikkeling (sociaal-emotioneel), spraak- en taalwaarneming, speel– en werkgedrag, motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, wereldverkenning en symboolverkenning.
We geven in dat gesprek aan dat we de ontwikkeling van het kind extra zullen stimuleren, en op welke wijze men daar thuis eventueel aan bij zou kunnen dragen, in de periode van januari tot het eind van het schooljaar.
De definitieve beslissing zal uiterlijk 1 maand voor het einde van het schooljaar genomen worden. Bij jonge kinderen doen we dit zo laat mogelijk om de kans op een goede beslissing te kunnen verhogen. Gekoppeld aan die beslissing geven we ook aan hoe we het kind bij de groep 2 verlenging willen begeleiden.
Bij ernstige twijfel of een leerling over kan naar de volgende groep, is het advies van de leerkracht, in het belang van het kind, bindend.