Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen

Kinderen verschillen. Het ene kind leert sneller dan het andere kind. De één leest beter, een ander is goed in bewegen of rekent juist goed. Wij houden op onze school zo veel mogelijk rekening met deze verschillen.
Het kan voorkomen dat kinderen extra aandacht nodig hebben, omdat ze sneller of langzamer leren. Als een kind deze extra aandacht nodig heeft, signaleert de leerkracht dat in de klas. Hij of zij overlegt met collega’s in de leerling-besprekingen of er een handelingsplan of een plan van aanpak komt. Als dit nog niet voldoende oplossing biedt, dan besluiten zij samen dat de leerling in het zorgteam besproken wordt. Het zorgteam coördineert de zorg binnen onze school. Het zorgteam bestaat uit: IB-er (Corina Oudmaijer), directie (vacature), OBD (externe deskundige) en de betrokken leerkracht. Daar worden maatregelen afgesproken die de leerkracht in de klas kan uitvoeren. Er kan dan nog een handelingsplan worden opgesteld. Het is ook mogelijk dat het kind remedial teaching krijgt. Dat kan in de klas of daarbuiten gebeuren. Als uw kind extra aandacht nodig heeft, overleggen we dit altijd met u.
 
Als nader onderzoek nodig is, vragen we in overleg met de ouders, hulp aan de Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD). Onderzoek door de OBD kan de problemen in kaart brengen en leidt tot adviezen voor verdere acties. Deze adviezen worden met de ouders besproken.
Een speciale commissie, de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), beschikt, n.a.v. een verzoek door de ouders, omtrent plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs. Dit is beschreven in WSNS-Zorgplan, dat op school ter inzage aanwezig is.

In het kader van “Weer Samen Naar School” werken wij samen met scholen voor speciaal onderwijs. Wij kunnen advies vragen aan een collega van een school voor speciaal onderwijs bij de extra hulp die we aan de kinderen geven.