Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en teamleden. De MR heeft op grond van de wet formele bevoegdheden. MR-leden houden zich bezig met het beleid van de school in algemene zin. Dit betekent in de praktijk: meedenken en meepraten met het team en luisteren naar leerlingen en ouders. In de MR-vergaderingen komen aan de orde: de personele formatie, de klassenorganisatie, de begroting, het schoolplan, de projecten, de staat van gebouwen en pleinen, enz. De directeur zal zich als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag bij besluitvormende processen wenden tot de MR, die met betrekking tot deze zaken een advies- of instemmingsrecht heeft. Voor elk lid geldt een zittingsperiode van 3 jaar. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont op uitnodiging vergaderingen bij. De vergaderingen beginnen om 19.45 uur met een inloopkwartier voor ouders om vragen te stellen. 

 

De huidige leden van de MR zijn:

 

Vertegenwoordiging ouders

Voorzitter: Susanne Vink

Sigrid Spaans

Tino Kerdijk

Vertegenwoordiging personeel

Judith Glas

Greta Hofte

Eva Way

 

 

Jaarplan MR 2017-2018 

Jaarverslag MR 2017-2018

Reglement MR

Huishoudelijk reglement MR

Notulen MR 11 juli 2017

Agenda MR 28 februari 2017