Schoolverzuim

Schoolverzuim

LEERPLICHTWET

 
Als ouder krijgt u te maken met de leerplichtwet voor uw kind. Een leerling is leerplichtig vanaf het 5e jaar. Dat betekent dat leerlingen vanaf het moment dat zij 5 jaar zijn, wettelijk verplicht zijn elke dag naar school te komen.
Is uw kind ziek, dan ontvangen wij graag een telefoontje - liefst voor schooltijd - of door middel van een briefje. In geval van kinderziekten en/of besmettelijke ziekten verzoeken wij u de school hiervan in kennis te stellen.
Op (regelmatig) te laat komen en/of afwezigheid vanwege ziekte of andere redenen wordt door de school en door de leerplichtambtenaar toezicht gehouden.
Wanneer een leerling zonder bericht afwezig is, nemen wij in principe voor 09.15 uur telefonisch contact op met de ouders.

VRIJ VAN SCHOOL/ VERLOF
 
Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Kinderen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om school te moeten missen! De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren)zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.